User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Joan 20, 19-31

Paraula de Déu

Al capvespre d'aquell mateix dia, que era diumenge, els deixebles, per por dels jueus, tenien tancades les portes del lloc on es trobaven. Jesús va arribar, es posà al mig i els digué:
-Pau a vosaltres.
Dit això, els va mostrar les mans i el costat. Els deixebles s'alegraren de veure el Senyor.Ell els tornà a dir:
-Pau a vosaltres. Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres.
Llavors va alenar damunt d'ells i els digué:
-Rebeu l'Esperit Sant. A qui perdonareu els pecats, li quedaran perdonats; a qui no els perdoneu, li quedaran sense perdó.
Quan vingué Jesús, Tomàs, un dels Dotze, l'anomenat Bessó, no era allà amb els altres deixebles.Ells li van dir:
-Hem vist el Senyor.
Però ell els contestà:
-Si no li veig a les mans la marca dels claus, si no fico el dit a la ferida dels claus i no li poso la mà dins el costat, jo no creuré pas!
Al cap de vuit dies, els deixebles es trobaven altra vegada en aquell mateix lloc, i Tomàs també hi era. Estant tancades les portes, Jesús va arribar, es posà al mig i els digué:
-Pau a vosaltres.
Després diu a Tomàs:
-Porta el dit aquí i mira'm les mans; porta la mà i posa-me-la dins el costat. No siguis incrèdul, sigues creient.
Tomàs li va respondre:
-Senyor meu i Déu meu!
Jesús li diu:
-Perquè m'has vist has cregut? Feliços els qui creuran sense haver vist!
Joan 20, 19-31
 • Alguns pensaments sobre el passatge d'avui

  Active
  Default
  • Després de la foscor ve l’albada. La llum ens permet veure de nou. L’angoixa, les pors, es poden superar si deixem entrar dins nostre la força de l’Esperit.
  • Això narren les escriptures que va passar aquella matinada de diumenge. El Mestre va transmetre el seu alè a aquells deixebles i, en aquest gest, es van renovar les ganes de viure. Aquesta nova vida rebuda, aquest canvi de mentalitat i l'exhortació de ser enviats a comunicar la Bona Nova és el que fa que surti d'ells aquella nova energia.
  • La Pasqua ens convida a fer de cada dia un dia nou. "Sabem que hem passat de la mort a la vida perquè estimem als nostres germans" (Cf 1Jn 3, 14). La història de la fe cristiana és, per tant, la història d'una experiència que es transmet i es contagia de generació en generació.
  • Hem reviscut una nova Pasqua. Aquests dies de compartir vivències ens permeten alguna cosa importantíssima per al creixement de la nostra fe. La veritable fe està basada en experiències personals i comunitàries. Si no hi ha vivència i només hi ha doctrina, la creença es torna insulsa, no té contingut que afecti el cor. És una fe adormida, sense metxa ni espurna per a ser encesa.
  • Compartir aquests dies la fe en Jesús és, senzillament, afavorir l'experiència que van viure aquells deixebles. Aquells primers seguidors van viure la trobada amb Crist des del seu propi món i des dels seus propis problemes i contradiccions.
  • Nosaltres, què "creiem sense haver vist", hem de viure la nostra pròpia experiència en el món actual, enmig de la conflictivitat i la desesperança en què es mou avui una part de la humanitat.
  • La vivència pasqual ens pot servir per reafirmar la doble experiència mística que va viure Jesús. L'experiència de la filiació, sentir-nos fills: << Tu ets el meu fill estimat; en tu m'he complagut >> (Mc 1,11); i l'experiència de sentir-se enviat a comunicar la gràcia, la Bona Nova a tots els homes i dones i, especialment, als més pobres i humiliats. "Com el Pare m'ha enviat també jo us envio a vosaltres."
  • Emili Reimat
 • Alguns pensaments sobre el passatge d'avui

  Active
  Default
  • “Va florint la Pascua pura, Crist triomfa ple de pau. És un temple la natura Sota el tàlem del cel blau. Al·leluia, cristians, donem vida als nostres cants.”
  • Ja vàrem participar de la diada de Pasqua, l´exaltació de Crist triomfant. L´evangelista Joan té especial voluntat de mostrar-nos aquesta glorificació, única, singular, i en els capítols finals acaba de perfilar el seu missatge. Les apariciones complementen el cim de l´exaltació de Jesús. En el text d´avui podem gaudir d´una escena fraternal amb els deixebles, tancats per por dels jueus, ja que la comunitat cristiana se sent esporuguida pel judaísme.
  • - Jesús mostra les mans i el costat. La creu i la llança, unió de la mort i la resurrecció del Mestre que s´apareix davant d´ells. - “Tal com el Pare m´ha enviat, també jo us envio”. Els indica la nova forma de seguir-lo. - Ara l´Esperit és rebut per tots els deixebles, no només per Joan al peu de la creu. - Els dóna la PAU i acull Tomàs fent-li tocar les llagues i el costat. “Senyor meu i Déu meu”. La fe en Jesús és el que hi ha al fons del text d´avui. Ser creient. - “I creient, tingueu VIDA en el seu nom”. M. Dolors Cesari
 • Alguns pensaments sobre el passatge d'avui

  Active
  Default
  • &Eacute;s Jes&uacute;s qui t&eacute; la iniciativa &quot;arriba, es posa al mig, els diu&quot;. El Ressuscitat irromp d&#39;una manera misteriosa inexplicable en la vida d&#39;aquells homes tristos i atemorits, i ho fa per l&#39;Esperit Sant que &eacute;s qui porta la pau, i tamb&eacute; la for&ccedil;a i el poder de perdonar els pecats. Aquesta irrupci&oacute; no &eacute;s evident per a tots. Hi ha qui busca un cos, unes proves, avui en dir&iacute;em una &quot;constataci&oacute; cient&iacute;fica&quot;. Tom&agrave;s representa la nostra dificultat per deixar alenar damunt nostre l&#39;Esperit del Ressuscitat. Avui podr&iacute;em demanar-li a Jes&uacute;s el seu Esperit. Aquell Esperit que consola, porta la pau, acompanya amb la seva pres&egrave;ncia, fa noves totes les coses. No busquem proves, ni cossos sin&oacute; deixem-nos simplement treballar per aquesta nova forma d&#39;estar Jes&uacute;s entre nosaltres inaugurada el mat&iacute; de Pasqua. Una forma, per&ograve; que no t&eacute; res d&#39;evasiva ni espiritualista sin&oacute; que ens remet a les ferides ben reals del Crucificat. Santi Torres sj.
  • L&#39;Evangeli ens diu dues coses: que el Senyor els va donar la pau, i que els va enviar. El Senyor d&oacute;na la pau i ho diu dues vegades, perqu&egrave; quan un grup hum&agrave; o una fam&iacute;lia o, simplement, una persona est&agrave; tancada en ella mateixa li costa rebre la pau, li costa creure que hi ha alg&uacute; que l&#39;estima i que es preocupa per ella. I el qui els d&oacute;na la pau, no &eacute;s un ingenu que no s&agrave;piga el que pot passar entre els homes, perqu&egrave; el Senyor al donar-los la pau els va ensenyar les nafres i la ferida del costat. Pot donar la pau perqu&egrave; sap, experimenta que la mort, tot i ser mort i dura, no t&eacute; l&#39;&uacute;ltima paraula. Jes&uacute;s, el Ressuscitat, &eacute;s la nostra pau. No nom&eacute;s la d&oacute;na, ell &eacute;s la pau. I despr&eacute;s els envia en missi&oacute;. &Uacute;nicament el qui est&agrave; en pau amb si mateix pot ser un servidor-enviat, El qui no t&eacute; pau amb si mateix no ser&agrave; mai un bon servidor, ja t&eacute; prou feina a buscar la pau que li falta ... A vegades, per les narracions evang&egrave;liques, creiem que el ser enviat en missi&oacute; &eacute;s quelcom solemne, i per alguna cosa solemn&iacute;ssima i que en el seu origen sempre hi ha d&#39;haver alguna jerarquia eclesi&agrave;stica ... Haur&iacute;em de viure la pr&ograve;pia vida, el propi treball de cada dia, com enviats pel Senyor. A trav&eacute;s de circumst&agrave;ncies humanes, de vegades clares, de vegades no tan clares, el Senyor ens ha anat parlant a trav&eacute;s de la hist&ograve;ria. L&#39;extraordinari &eacute;s viure el que ens toca viure com a enviat, i aquest seria un magn&iacute;fic testimoni cristi&agrave;.Jaime Roig, sj.
  • L&#39;alenada de Jes&uacute;sDespr&eacute;s d&#39;haver presenciat l&#39;execuci&oacute; p&uacute;blica de Jes&uacute;s, de l&#39;ensorrament total de les seves esperances. Despr&eacute;s de tanta por, d&#39;experimentar tanta feblesa, Jes&uacute;s ressucitat alena sobre ells i els d&oacute;na el seu mateix esperit. Els deixebles llavors esdevindr&agrave;n veritables germans de Jes&uacute;s. No germans de sang, sin&oacute; germans en l&#39;Esperit de D&eacute;u (Jn 3, 6). La divinitzaci&oacute; dels ap&ograve;stols s&#39;esdev&eacute; despr&eacute;s de la mort en creu de Jes&uacute;s, despr&eacute;s d&#39;haver-lo d&#39;acompanyat en el seu descens brutal fins a la mort. La visi&oacute; del Ressucitat els donar&agrave; la for&ccedil;a per a fer front a les creus que es trobar&agrave;n. Han ent&egrave;s que la creu no &eacute;s el final del seu cam&iacute;. Albert Tar&eacute;s, sj
  • La por es transforma en joia i pau quan tenim una viv&#232;ncia de resurrecci&#243;. "La pau sigui amb vosaltres".
  • Tenim els mateixos recursos, la mateixa for&#231;a que Jes&#250;s tenia per realitzar la seva missi&#243;. "Rebeu l&#39;Esperit Sant".
  • El cristi&#224;, tu i jo, tenim en el m&#243;n la mateixa i id&#232;ntica missi&#243; que Jes&#250;s tenia encomanada pel Pare. "Com el Pare m&#39;ha enviat a mi, tamb&#233; jo us envio a vosaltres".
  • I neix la "segona creaci&#243;". A la primera D&#233;u d&#243;na el seu al&#232; de vida a la figureta de fang i neix Adam. A la segona Jes&#250;s d&#243;na el seu al&#232; de vida, l&#39;Esperit Sant, als deixebles, a l&#39;Esgl&#233;sia, a nosaltres, la segona creaci&#243;. "Alen&#224; damunt d&#39;ells".
  • Recorda el que diu Jes&#250;s a Tom&#224;s "el bess&#243;", possiblement perqu&#232; &#233;s id&#232;ntic a nosaltres: "No siguis tan incr&#232;dul, sigues creient".
  • I no us perdeu la darrera benauran&ccedil;a de l&#39;evangeli de Joan: &quot;Benaurats els qui creuran sense haver vist&quot;. Tu i jo tamb&eacute; som benaurats, ben-aventurats! Tenir fe &eacute;s fer de la vida una bona aventura. Donem-li, doncs, gr&agrave;cies a D&eacute;u. No et sembla?&nbsp;Xavier Rodr&iacute;guez, sj
 • Alguns pensaments sobre el passatge d'avui

  Active
  Default
  • ACTITUD: Presència del Ressuscitat aquí i ara
  • PETICIÓ: Creure que Jesús Ressuscitat és al cor de la història
  • Jesús es va aparèixer i ES VA COL·LOCAR AL MIG dels seus deixebles i els digué: 'Pau a vosaltres". Insisteixen els quatre evangelis en les aparicions als deixebles: el Senyor ressuscitat es va col·locar al mig. En aquell dia Jesús el crucificat i ressuscitat ha pres lloc amb autoritat al bell mig de tot el poble humà, que de vegades exulta d'alegria, de vegades està afligit mortalment. Enmig dels necis i dels intel·ligents, dels que tenen massa seguretat i dels temorosos de tot, entre els homes religiosos i irreligiosos, com a Senyor de tots. Enmig de les guerres i les revolucions, enmig del progrés, de l'immobilisme i del retrocés, i en el centre de tota la misèria humana innocent o culpable, es mostra i es revela com el que és, el que era i el que serà: “Pau a vosaltres”! I va mostrar les seves mans i el seu costat: el que dóna la pau no és un ingenu que no sàpiga el que passa entre els homes. Des d'aquesta història viscuda, la seva passió i la seva mort, dóna la pau.
  • Podem fiar-nos, el que va passar aquell dia roman en el centre cap al qual tot s'encamina, perquè hi ha moltes llums veritables i falses, però aquesta és la que il·luminarà més temps. Tot dura el seu temps, però l'amor de Déu, que obrava i s'expressava per la Resurrecció de Jesucrist d'entre els morts, dura eternament. Perquè això va arribar un dia no hi ha raons per desesperar i hi ha raons per esperar; fins i tot a propòsit d'aquesta història de múltiples aspectes inquietants, que anomenem la història del món.
  • Jaime Roig sj
 • Alguns pensaments sobre el passatge d'avui

  Active
  Default
  • “Pau a vosaltres”. Els deixebles, sens dubte esperaven que Jesús els renyaria pel seu comportament i, al contrari, el que en realitat escolten de llavis de Jesús és “pau a vosaltres”.
  • “Jo us envio a vosaltres”. Queden confirmats en la missió que els havia confiat abans de passar el daltabaix de la passió. Ara ells han experimentat què vol dir l’amor de Déu.
  • “Rebeu l’Esperit Sant”. Els ho havia promès la nit del dijous i ara segueix mantenint la promesa. L’Esperit Sant il•luminarà els seus ulls i els donarà fortalesa per dur a terme la tasca que els encomana. I els encarrega de perdonar els pecats: ara ho podran fer tal com Jesús vol, comprenent els germans en la seva debilitat, perquè ells també han experimentat el perdó d’haver abandonat el Mestre.
  • “Hem vist el Senyor”. Nosaltres també veurem Jesús en el si de la comunitat cristiana; si ens en apartem, no el trobarem; és el que li va passar a Tomàs.
  • “Feliços els qui creuen sense haver vist”. Aquest trobar-nos amb Jesús sempre serà en el terreny de la fe i això ens costa molt; això ens porta a moments de desolació, de llunyania del Senyor. En aquestes circumstàncies ens cal no fer canvis, seguir endavant en la tasca que un dia ens va encomanar i, no ho dubtem, un altre cop, quan menys ho pensem, el sentirem proper i l’experiència de l’absència haurà fet augmentar el goig de la seva intimitat: “feliços els qui creuen sense haver vist”.
  • Lluís Victori sj
 • Alguns pensaments sobre el passatge d'avui

  Active
  Default
  • És Jesús qui té la iniciativa "arriba, es posa al mig, els diu". El Ressuscitat irromp d'una manera misteriosa, inexplicable en la vida d'aquells homes tristos i atemorits, i ho fa per l'Esperit Sant que és qui porta la pau, i també la força i el poder de perdonar els pecats. Aquesta irrupció no és evident per a tots. Hi ha qui busca un cos, unes proves, avui en diríem una "constatació científica". Tomàs representa la nostra dificultat per deixar alenar damunt nostre l'Esperit del Ressuscitat. Avui podríem demanar-li a Jesús el seu Esperit. Aquell Esperit que consola, porta la pau, acompanya amb la seva presència, fa noves totes les coses. No busquem proves, ni cossos sinó deixem-nos simplement treballar per aquesta nova forma d'estar Jesús entre nosaltres inaugurada el matí de Pasqua. Una forma, però que no té res d'evasiva ni espiritualista, sinó que ens remet a les ferides ben reals del Crucificat.
  • Santi Torres sj.

Més Espai Sagrat

Pregant

Reflectint

Aquest lloc de pregària està preparat per la Companyia de Jesús